PDA

Xem bản đầy đủ : FF. Các tính năng chính của phần mềm quản trịthuhieu13
15-12-2015, 01:14 PM
FF. Các tính năng chính của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial. Phần mềm kế toán, tính năng chính Fast Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn với nhiều tính năng nổi bật.
Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế.
Fast Financial luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
Các tính năng chính của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial
Các tính năng chính của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial
Quản lý vốn bằng tiền
Theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết như là hóa đơn.
Các phiếu nhập liệu như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có khi lưu chương trình sẽ chuyển vào các hồ sơ thanh toán phải thu, phải trả giống như bên quản lý hóa đơn.
Các khoản này được theo dõi thanh toán, phân bổ chi tiết để lên các báo cáo quản trị công nợ, báo cáo phân tích về tuổi nợ, báo cáo cảnh báo theo hạn thanh toán…
Fast Financial còn cho phép theo dõi từng khế ước vay với các báo cáo như:
Bảng kê tính lãi chi tiết theo từng khế ước,
Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay,
Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay,
Báo cáo theo dõi thời gian thanh toán các khoản vay…
Quản lý công nợ
Fast Financial giải quyết một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế tại doanh nghiệp.
Tuân thủ triệt để các nguyên tắc, phương pháp kế toán theo đúng qui định trong chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
Fast Financial cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán.