PDA

Xem bản đầy đủ : Đo phát xạ giả/phát xạ ngoài băng của các máy phát FM/TVspectra
26-03-2013, 12:46 PM
Đối với các đài phát vô tuyến điện, chỉ tiêu về phát xạ không mong muốn là một trong những chỉ tiêu quan trọng trọng nhằm đảm bảo chất lượng phát sóng của thiết bị, sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện, hạn chế can nhiễu giữa các thiết bị thu phát sóng. Do đó, các giới hạn về phát xạ không mong muốn được qui định có tính bắt buộc trong các tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui định liên quan và tính chính xác của phép đo về các chỉ tiêu này yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá đúng chất lượng của thiết bị.
Topic này mở ra với mục đích thảo luận, nghiên cứu để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy cho các phép đo do và tập trung đề cập đến các vấn đề về kỹ thuật cơ bản liên quan đến phép đo các phát xạ không mong muốn sinh ra bởi các đài phát thanh, phát hình tại Việt Nam hiện nay.

emc2013
01-04-2013, 02:20 PM
Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến phát xạ giả/phát xạ ngoài băng của các máy phát phát thanh/phát hình:
- QCVN 18: 2010/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện";
- QCVN 17: 2010/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự:;
- QCVN 31: 2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T";
- QCVN 47:2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị vô tuyến điện";
- QCVN 29: 2011/BTTTT"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)"
- QCVN 30: 2011/BTTTT"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)";