PDA

Xem bản đầy đủ : Kiểm soát tần số dựa trên mạng CRNspectra
29-07-2014, 09:51 AM
Gần đây, có một ý tưởng khá thụ vị về việc kết nối và lấy thông tin hỗ trợ cho tác vụ kiểm soát phổ tần từ mạng vô tuyến nhận thức (cognitive radio network - CRN). Ý tưởng này dựa trên thực tế là trong CRN, trạm gốc thực hiện nhiệm vụ xác định độ chiếm dụng phổ tần (spectrum sensing), chỉ dẫn các thiết bị CR di động thực hiện các phép đo tương ứng.
Trong CRN, kết quả các phép đo độ chiếm dụng sẽ được lưu trong các bảng chiếm dụng phổ tần và được cập nhật thông qua phần mềm từ dữ liệu do thiết bị CR (cognitive radios) di động và từ hệ thống quản trị cung cấp. Và như vậy, các phần tử mạng sẽ trở thành một thiết bị kiểm soát (độ chiếm dụng) tần số. Thông tin về kết quả đo độ chiếm dụng phổ tần từ các mạng CRN sẽ được chia sẻ với các hệ thống kiểm soát phổ tần với mục đích để so sánh đối chiếu thông tin tại các khu vực địa lý nhất định, như vậy các thiết bị đơn giản hoạt động dựa trên việc giám sát phổ tần sẽ giúp tăng cường hiệu quả cho các hệ thống kiểm soát phổ tần chuyên dụng.

huyhoangbeetour
07-09-2015, 08:38 AM
kết quả các phép đo độ chiếm dụng sẽ được lưu trong các bảng chiếm dụng phổ tần và được cập nhật thông qua phần mềm từ dữ liệu do thiết bị CR (cognitive radios) di động và từ hệ thống quản trị cung cấp