PDA

Xem bản đầy đủ : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thôngnhanma9012
20-07-2015, 10:13 AM
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số
QCVN 2:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-175: 1998 và TCN 68-172: 1998
2
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số
QCVN 3:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-164: 1997
3
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH
QCVN 4:2010/BTTTT

4
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
QCVN 5:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-226: 2004
5
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
QCVN 6:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-225: 2004
6
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH
QCVN 7:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-173: 1998
7
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
QCVN 8:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 66-255:2006 và TCVN 3718-1:2005
8
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
QCVN 9:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-141:1999
9
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao)
QCVN 10:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-143: 2003
10
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS
QCVN 11:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-223: 2004
11
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)
QCVN 12:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-221: 2004
12
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz
QCVN 13:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-222: 2004
13
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x
QCVN 14:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-233: 2005
14
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD
QCVN 15:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-245: 2006
15
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
QCVN 16:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-220:2004
16
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự
QCVN 17:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-246: 2006
17
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện
QCVN 18:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-192: 2003
18
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự
QCVN 19:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-188:2000
19
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s
QCVN 20:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-216: 2002
20
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s
QCVN 21:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-217:2002
21
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông
QCVN 22:2010/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-190: 2003
22 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz
QCVN
23-2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-252: 2006
23 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS
QCVN 24:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-249: 2006
24 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz
QCVN 25:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-251: 2006
25 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn
QCVN 26:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-250: 2006
26 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất INMARSAT-B sử dụng trên tàu biển
QCVN 27:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-247: 2006
27 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất INMARSAT-C sử dụng trên tàu biển
QCVN 28:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-248: 2006
28 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện tử đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)
QCVN 29:2011/BTTTT
Phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI)
29 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện tử đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)
QCVN 30:2011/BTTTT
Phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 (2006-3) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI)
30 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện tử đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T
QCVN 31:2011/BTTTT
Dựa trên tiêu chuẩn EN 302 296 V1.1.1 (2005-01), EN 301 489-1 v1.8.1 (2006-04) và EN 301 489-14 v1.2.1 (2003-05) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI)
31 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
QCVN 32:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-135: 2001
32 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
QCVN 33:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-254: 2006
33 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL
QCVN 34:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-227: 2006
34 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
QCVN 35:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-176: 2006
35 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất
QCVN 36:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68-186: 2006
36 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)
QCVN 42:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68 - 229:2005
37 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự
QCVN 43:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68 - 230:2005
38 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)
QCVN 44:2011/BTTTT
Rà soát, chuyển đổi TCN 68 - 231:2005
39 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện
QCVN 47:2011/BTTTT
Rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện ban hành theo quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ TT&TT)

backlong
22-07-2015, 10:18 PM
Không biết sắp tới có sửa đổi bổ sung gì không nhỉ , các quy định này cũng đã có hơn chục năm rồi chứ ít đâu , có nhiều cái sẽ lỗi thời mà.

aplico
29-07-2015, 03:43 PM
Sao nhiều quy chuẩn thế này :((. Đọc xong hoa hết cả mắt.

Nguyễn Hoài Thu
03-08-2015, 05:17 PM
toàn thấy từ cả chục năm trước, giờ còn chuẩn nữa ko?

guyblack
14-08-2015, 11:12 PM
Quy chuẩn lâu lắm rồi
Theo mình chắc giờ nó được sửa đổi lại rồi ý

sctvbox
05-11-2015, 08:04 AM
Cố lên anh em ráng học thôi

thanhmarketer_2503
06-11-2015, 10:43 AM
Quy chuẩn lâu vậy chắc giờ sữa rồi đó, không biết ai có thông tin chính sác không vậy

ngocbich231
15-11-2015, 03:44 PM
Sao nhiều quy chuẩn thế, đọc hoa cả mắt

abcxyz258
18-11-2015, 06:55 AM
Quy chuẩn và quy chuyển nhiều lắm luôn. Để nhớ chắc là cả một vấn đề. Nhưng dù sao cũng phải học, công việc cả mà

manhcuong195
18-11-2015, 12:17 PM
giớ mình mới biết về những quy chuẩn này, thanks đã chia sẻ nhé, phát huy nhé bạn

ngocbich231
21-11-2015, 01:37 PM
Thế này là còn ít, nhiều ngành nghề bộ quy chuẩn còn dầy mấy chục trang cơ mà

tamnd
25-11-2015, 02:49 PM
Những quy chuẩn này chỉ có ai trong ngành viễn thông mới hiểu thôi

tuyettinh6886
25-11-2015, 03:40 PM
Mục lục tiêu chuẩn này ai cần thì search thôi, chứ nhớ sao được :)

hoangngan1990
11-12-2015, 03:03 PM
gần như những quy chuẩn này không thấy thay đổi là mấy

phamthuong
21-01-2016, 04:16 PM
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
QCVN 6:2010/BTTTT