PDA

Xem bản đầy đủ : Quy định kỹ thuật theo qcvn 21:2010/btttthantrongtai1
29-07-2015, 01:21 AM
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI
VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH
THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S THEO QCVN 21:2010/BTTTT
Đôi dây truyền là lối ra từ giao diện thiết bị đầu cuối. Đôi dây nhận là lối vào giao
diện thiết bị đầu cuối, như được minh hoạ trong Hình 1.
QCVN 21:2010/BTTTT
7
Hình 1 - Kết nối thiết bị đầu cuối vào mạng viễn thông
2.1. Cổng lối ra
2.1.1. Mã hoá tín hiệu
Yêu cầu: tín hiệu truyền đi ở cổng lối ra phải phù hợp với luật mã hoá lưỡng cực mật
độ cao bậc 3 (HDB3) (xem Phụ lục B).
Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.1.
2.1.2. Dạng xung
Yêu cầu: xung ở cổng lối ra phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong Bảng 1 và Hình
2 (được dựa trên Khuyến nghị G.703 của ITU-T [1]).
Bảng 1 – Dạng xung ở cổng lối ra
Dạng xung (dạng danh định là hình chữ
nhật)
Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ
phải tuân theo mặt nạ xung như quy
định trong Hình 2 (đối với mọi cực
tính). Giá trị V tương ứng với giá trị
đỉnh danh định.
Trở kháng tải thử 120 Ω thuần trở
Điện áp đỉnh danh định khi có xung V 3 V
Điện áp đỉnh khi không có xung 0 ± 0,3 V
Độ rộng xung danh định 244 ns
Tỷ số biên độ của xung dương và xung
âm tại điểm giữa của khoảng xung
0,95 đến 1,05
Tỷ số độ rộng của xung dương và xung
âm tại một nửa biên độ danh định
0,95 đến 1,05

TX
Giao diện mạng


RX
RX
Thiết bị đầu cuối
TX
Lối ra Lối vào
Lối vào Lối ra
QCVN 21:2010/BTTTT
8
269 ns
(244 + 25)
194 ns
(244 – 50)
244 ns
219 ns
(244 – 25)
488 ns
(244 + 244)
10% 10%
10% 10%
0%
50%
10% 10%
20% 20%
V = 100%
T1818840-92
20%
Nominal pulse
NOTE – V corresponds to the nominal peak value.
Hình 2 - Mặt nạ xung 2048 kbit/s
Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.2.
2.1.3. Định thời lối ra
Yêu cầu: thiết bị đầu cuối phải có:
a) một đồng hồ nội tạo ra một tốc độ bit ở cổng lối ra nằm trong giới hạn 2048 kbit/s
± 50 phần triệu; và
b) khả năng cung cấp một mạch vòng tín hiệu đồng hồ sao cho định thời tín hiệu ở
cổng lối ra được cấp từ định thời ở cổng lối vào.
Kiểm tra: đối với trường hợp a), cần tiến hành kiểm tra theo mục A.3. Trường hợp
b), khả năng cung cấp một mạch vòng tín hiệu đồng hồ, được kiểm tra theo mục A.8.
2.1.4. Trở kháng so với đất
Yêu cầu: khi thiết bị đầu cuối tiếp đất thì trở kháng so với đất của cổng lối ra phải lớn
hơn 1000 Ω trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm
tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Để thoả mãn yêu cầu này, đất phải là điểm
chung của thiết bị đầu cuối hoặc là điểm chuẩn kiểm tra.
Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.7.
2.1.5. Rung pha lối ra
Yêu cầu: rung pha lối ra đỉnh - đỉnh không được vượt quá giới hạn của Bảng 2 khi
được đo bằng một bộ lọc thông dải có đường cắt với các tần số cắt được định trước.
Xung danh định
CHÚ THÍCH: V tương ứng với giá trị đỉnh danh định
QCVN 21:2010/BTTTT
9
Ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải
tăng với giá trị tương đương với 20 dB/ 10 độ chia. Ở các tần số cao hơn tần số tại
điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc
tương đương 60 dB/ 10 độ chia.
Để kiểm tra, bất kỳ tín hiệu lối vào nào cấp định thời lối ra đều phải được cung cấp
rung pha lối vào và độ lệch tần số lối vào với dung sai lớn nhất theo như chỉ định của
nhà sản xuất.
Khi định thời lối ra của thiết bị đầu cuối được cấp từ kênh thuê riêng, lối vào của thiết
bị đầu cuối phải được cung cấp các thành phần của rung pha hình sin trên đường
cong của Hình 3 và Bảng 2.
Bảng 2 - Rung pha lối ra lớn nhất
Băng tần bộ lọc đo Rung pha lối ra
Băng cao Băng thấp Khoảng đơn vị (UI) đỉnh - đỉnh
(lớn nhất)
40 Hz 100 kHz 0,11 UI
Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.8.

abcxyz258
18-11-2015, 07:01 AM
Lại thêm rắc rối. Hix. Thời còn học dh mấy môn này nhức cả đầu