PDA

Xem bản đầy đủ : Đánh giá khả năng miễn nhiễm của máy thuhantrongtai1
29-07-2015, 01:41 AM
Đánh giá khả năng miễn nhiễm của máy thu
C.2.1. EUT có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục
Thiết lập đường truyền thông liên tục khi bắt đầu phép thử, việc duy trì đường truyền
thông và đánh giá thông tin tín hiệu được khôi phục lại, ví dụ như tín hiệu âm thanh,
được sử dụng làm tiêu chí chất lượng để đánh giá EUT trong và sau phép thử.
C.2.2. EUT chỉ có khả năng thiết lập đường truyền thông không liên tục
Nếu EUT không có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục hoặc trường hợp
thiết bị phụ trợ được kiểm tra độc lập thì nhà sản xuất phải công bố mức chỉ tiêu
hoặc mức suy giảm chỉ tiêu cho phép trong và/hoặc sau phép thử. Các chỉ tiêu này
phải có trong tài liệu đi kèm thiết bị.
Các tiêu chí do nhà sản xuất xác định ít nhất phải cùng mức với các tiêu chí trong
mục C.1.
C.2.3. Đánh giá các đáp ứng thu, băng rộng và băng hẹp
a) Hiện tượng băng rộng
- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần lớn hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và kết quả phép thử được coi là
không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị thì phép thử có thể được lặp lại với
dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải điều
chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào thì kết
quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh giá
EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.
- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần lớn hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và phép thử được coi là
không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị, thì phép thử có thể được lặp lại
với dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải
điều chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào
thì kết quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh
giá EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.
b) Hiện tượng băng hẹp
- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz.
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần nhỏ hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì
được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải
được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện
thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy
đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong
trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới
dạng phụ lục.
- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz.
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần nhỏ hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì
32
QCVN 18:2010/BTTTT
được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải
được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện
thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy
đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong
trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới
dạng phụ lục.

HDNamKhanh3
03-08-2015, 10:18 AM
Đánh giá khả năng miễn nhiễm của máy thu
C.2.1. EUT có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục
Thiết lập đường truyền thông liên tục khi bắt đầu phép thử, việc duy trì đường truyền
thông và đánh giá thông tin tín hiệu được khôi phục lại, ví dụ như tín hiệu âm thanh,
được sử dụng làm tiêu chí chất lượng để đánh giá EUT trong và sau phép thử.
C.2.2. EUT chỉ có khả năng thiết lập đường truyền thông không liên tục
Nếu EUT không có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục hoặc trường hợp
thiết bị phụ trợ được kiểm tra độc lập thì nhà sản xuất phải công bố mức chỉ tiêu
hoặc mức suy giảm chỉ tiêu cho phép trong và/hoặc sau phép thử. Các chỉ tiêu này
phải có trong tài liệu đi kèm thiết bị.
Các tiêu chí do nhà sản xuất xác định ít nhất phải cùng mức với các tiêu chí trong
mục C.1.
C.2.3. Đánh giá các đáp ứng thu, băng rộng và băng hẹp
a) Hiện tượng băng rộng
- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần lớn hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và kết quả phép thử được coi là
không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị thì phép thử có thể được lặp lại với
dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải điều
chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào thì kết
quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh giá
EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.
- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần lớn hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và phép thử được coi là
không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị, thì phép thử có thể được lặp lại
với dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải
điều chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào
thì kết quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh
giá EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.
b) Hiện tượng băng hẹp
- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz.
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần nhỏ hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì
được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải
được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện
thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy
đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong
trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới
dạng phụ lục.
- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz.
Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải
tần nhỏ hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì
32
QCVN 18:2010/BTTTT
được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải
được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện
thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy
đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong
trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới
dạng phụ lục.
Đây là dạng máy chuyên dụng phải không bác?

minhhai2d
07-09-2015, 10:09 AM
Hàng chuyên dùng, thanks bác chia sẻ.

oliver123
10-09-2015, 08:55 AM
- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz em tưởng là dưới 2 nhỉ

taidoanh234
10-09-2015, 10:07 AM
kiến thức hay, cám ơn bác nhiều nha