PDA

Xem bản đầy đủ : Giới thiệu luật tần số vô tuyến điệndocbaotin
30-07-2015, 12:28 PM
Tần số vô tuyến điện (VTĐ) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc xây dựng và ban hành Luật Tần số VTĐ để điều chỉnh các hoạt động quản lý và sử dụng tần số là một yêu cầu khách quan.


Tần số vô tuyến điện là tài nguyên quý‎ hiếm của quốc gia, dược ứng dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội, khoa học, an ninh quốc phòng.

Trong thời gian qua sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến điện trong tất cả các lĩnh vực làm cho nhu cầu sử dụng phổ tần số vô tuyến điện ngày càng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như thông tin di động, phát thanh, truyền hình, dẫn đường hàng không, hàng hải…
Vì vậy, tần số vô tuyến điện cần được quản lý, sử dụng hiệu quả hơn
1082

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ; sự hội tụ công nghệ, dịch vụ; sự thay đổi của thị trường thông tin vô tuyến điện từ độc quyền sang cạnh tranh đòi hỏi phải có các cơ chế quản lý tài nguyên tần số phù hợp như cơ chế cấp phép cạnh tranh đối với các băng tần sử dụng các công nghệ mang đến giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn; cơ chế chuyển, cho thuê cho mượn thiết bị và giấy phép.

Luật Tần số vô tuyến điện được Bộ Thông tin và truyền thông soạn thảo, Chính phủ trình Quốc hội và được kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XII thông qua. Luật có hiệu lực từ 01/7/2010.

Phạm vi bài giới thiệu sẽ nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Tần số vô tuyến điện. Trong đó, tại mỗi chương sẽ có phân tích những điểm mới, thay đổi so với các văn bản luật trước đó.

Luật gồm 8 chương, 49 điều được xây dựng nhằm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tần số vô tuyến điện, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.

Các điều Luật được xây dựng chi tiết cụ thể và có thể áp dụng được ngay vào cuộc sống. Một số ít điều sẽ có các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.


* Chương I: Những quy định chung

Chương này (từ điều 1 đến điều 9) quy định những vấn đề về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chính sách của nhà nước về tần số vô tuyến điện, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, cơ quan quản lý chuyên ngành, thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện, hợp tác quốc tế và các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II: Quy hoạch tần số vô tuyến điện (Điều 10 đến Điều 12).

Nội dung của Chương này quy định về việc nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện; các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện; thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để thực hiện quy hoạch.

Các quy định mới về quy hoạch tần số (điều 10,11,12), nguyên tắc cấp phép sử dụng tần số (điều 17) sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho việc ứng dụng các công nghệ vô tuyến mới có hiệu quả sử dụng tần số cao hơn, dành băng tần cho các công nghệ và dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế xã hội nhiều hơn cho cộng đồng, đồng thời cũng sẽ hạn chế việc sử dụng băng tần quý hiếm cho các công nghệ lạc hậu kéo dài gây lãng phí tần nguồn tài nguyên tần số. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ hiện đại sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số.

Luật nêu rõ: ‘‘Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam và việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.’’ (Điều 11)

Chương III: Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ (Từ Điều 13 đến Điều 15).

Nội dung chương này quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng các loại thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử trong việc bảo đảm chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ.

Luật đưa ra các qui định về việc tuân thủ các qui chuẩn an toàn bức xạ vô tuyến điện và yêu cầu các công trình phát sóng VTĐ phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm mức độ an toàn về bức xạ điện từ cần đạt được.

Đây là nội dung quan trọng, cần thiết và rất mới so với các văn bản luật trước đó, xuất phát từ thực tế quản lý trong thời gian qua.


Chương IV: Cấp giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện

(Điều 16 đến Điều 33).

Chương này quy định về: các loại giấy phép và thời hạn giấy phép; nguyên tắc cấp phép và các phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; đối tượng và điều kiện được cấp giấy phép; vấn đề gia hạn và thu hồi giấy phép; các trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, được cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, được miễn giấy phép, trường hợp phải dùng chung tần số vô tuyến điện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện; trách nhiệm nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện, nguyên tắc xác lập phí; vấn đề chứng chỉ vô tuyến điện viên và sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp.

Điểm nổi bật của chương IV đó là việc cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục (các điều 18 , 19, 20, 21, 22, 23, 27) và việc áp dụng các phương thức quản lý mới dựa trên cơ chế kinh tế thị trường thông qua việc thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số.

Luật Tần số vô tuyến điện quy định hai hình thức cấp phép mới, đó là đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (đối với những băng tần có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng đáp ứng) để từng bước thiết lập phương thức cấp phép tần số dựa theo cơ chế thị trường thay vì việc cấp phép theo cơ chế “cấp - phát”, “đến trước - cấp trước” như trước đây. Với các hình thức cấp phép này sẽ cho phép lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng khai thác, sử dụng một cách tốt nhất phổ tần số vô tuyến điện, mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng và toàn thể cộng đồng.

Với những đối tượng được cấp phép thông qua hình thức đấu giá tần số thì được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện nhằm bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và lợi ích người tiêu dùng. Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể về băng tần được đem ra đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hay cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện cũng là điểm rất mới được đưa vào trong Luật.

Chương V: Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại (Điều 34 đến Điều 40)

Nội dung của chương này quy định về quyền của cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại; đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm soát; các hình thức kiểm tra, các biện pháp hạn chế nhiễu có hại, nguyên tắc, thủ tục xử lý nhiễu có hại; việc đảm bảo hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện.

Cũng như vấn đề bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện, việc đảm bảo hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện (điều 40) đã được Luật Tần số VTĐ đưa vào.

Đây là những nội dung mới mà các văn bản quy phạm pháp luật trước đây chưa quy định hoặc quy định chưa rõ trách nhiệm của bộ, ngành, của người sử dụng…

Chương VI: Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện,
quỹ đạo vệ tinh (Điều 41 đến Điều 44).


Nội dung của chương này quy định về các trường hợp đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; trách nhiệm của các bộ, của người sử dụng tần số vô tuyến điện trong thực hiện việc đăng ký và phối hợp quốc tế về tần số, quỹ đạo vệ tinh.

Các quy định tại điều này xác định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp, của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện trong việc đăng ký và phối hợp quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ tinh . Đây là cơ sở để huy động rộng rãi các đối tượng tham gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi của Việt Nam về tần số và quỹ đạo vệ tinh.

Chương VII: Quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 45 đến Điều 47).

Nội dung của Chương này quy định về phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.

Chương này quy định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc chỉ định cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ, giúp Bộ trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Quy định này bảo đảm việc quản lý thống nhất việc sử dụng tần số vô tuyến điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp quản lý tần số giữa ba khối dân sự - quốc phòng – an ninh.


Chương VIII: Điều khoản thi hành (Điều 48 và Điều 49)

Quy định thời hạn có hiệu lực của Luật và hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Luật TSVTÐ ra đời có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý hoạt động và phát triển ngành vô tuyến điện, đánh dấu một mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho một lĩnh vực mới hết sức quan trọng của đất nước.
Nguồn: dptqnam.gov.vn