PDA

Xem bản đầy đủ : Các tính chất quang học của sóng vô tuyếnhantrongtai2
15-09-2015, 05:20 PM
Các tính chất quang học của sóng vô tuyến bao gồm khúc xạ, phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
a. Khúc xạ sóng (refraction)
Khúc xạđiện từ là sự thay đổi hướng của tia sóng khi nó đi chếch từ một môi trường sang môi trường khác với tốc độ truyền khác nhau. Tốc độ truyền tỉlệ nghịch với mật độ của môi trường truyền. Vì vậy, khúc xạ xảy ra bất cứ khi nào sóng đi từ một môi trường sang môi trường khác có mật độ khác (hình 1-4). Hình 1-4. Hiện tượng khúc xạ tại biên giới 2 môi trườngPháp tuyếnMôi trường 1 ít đặc hơn Môi trường 2 đặc hơn Đường biên Mặt sóng tới Mặt sóng khúc xạCác tia tới A A’ BB’2θ1θ
17Tia A đi vao môi trương 2 trươc tia B, do đo tia B lan nhanh hơn tia A (khoang cach B-B’ dai hơn A-A’). Vi thê, măt song A’B’ binghiêng xuông dươi (vê phia phap tuyên). Goc 1θ lagoc tơi, goc 2θ lagoc khuc xa. Đô nghiêng cua tia phuthuôc vao chiêt suât /ncv=, với v la tôc đô anh sang trong chât đa cho. Đinh luât Snell giai thich phan ưng cua song điên tư khi găp đương biên hai chât khác nhau như sau: 112 2sin sinnnθθ= (1.5) hay: 12 221 1sinsinrrnnθεθε== (1.6) ơđây: 12,εε la hăng sôđiên môi cua môi trương 1 va 2.
b. Phan xa song (reflection)
Phan xađiên tư xay ra khi song tơi va đâp vao biên cua 2 môi trương va 1 phân hoăc toan bô công suât tơi không đi vao môi trương 2 ma phan xa lai. Visong phan xa vân ơ trong môi trương 1 nên tôc đô cua song tơi va song phan xabăng nhau. Do đo, goc phan xa băng goc tơi (irθθ=) (hình 1-5). Hê sô phan xađươc tinh như sau: ()rriijjrrjiiEe EeEe Eθθθθ−Γ= = (1.7) trong đoΓ la hê sô phan xa (không thư nguyên), iE = cương đôđiên ap tơi (vôn), rE = cương đôđiên ap phan xa (vôn), ,irθθ = pha tơi va pha phan xa (đô). Hình 1-5. Phản xạ sóng tại biên giới phẳng của 2 môi trường
c. Nhiêu xa song (diffraction)
Măt song phan xa
Măt song tơi Môi trương 1 Môi trương 2 iθrθ
18 Song contriêt nhauVât chănTia phan xaMăt song tơiMepVung bong râmHình 1-6. Nhiễu xạ sóng điện từ Nhiêu xa song la sư phân bô lai năng lương trong măt song khi nođi qua gân mep cua vât thê không trong suôt với kích thước so sánh được với bước sóng. Nhiêu xa la hiên tương cho phep song vô tuyên đi vong qua goc (hình 1-6).
d. Sự giao thoa sóng (interference)
Xảy ra khi 2 hoặc hơn các sóng điện từ kết hợp với nhau sao cho chất lượng hệ thống bị giảm đi. Sự giao thoa sóng tuân theo nguyên lí xếp chồng tuyến tính của các sóng điện từ và xảy ra bất cứ khi nào 2 hoặc nhiều hơn các sóng đồng thời chiếm cùng 1 điểm trong không gian (hình 1-7). E1E2EtNguônTia ATia BBê măt phan xaTia Bđađôi hươngθXHình 1-7. Sự cộng tuyến tính 2 sóng có pha khác nhau và sự giao thoa