PDA

Xem bản đầy đủ : Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cáhantrongtai2
04-10-2015, 11:51 PM
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên
phương tiện nghề cá
Cơ quan thực
hiện :
Cục Tần số vô tuyến điện
Nội dung :
. Thủ tục
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên
phương tiện nghề cá
Trình tự thực hiện
- Tổ chức và cá nhân sử dụng Tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông
tin ( Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô
tuyến điện)
- Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa
chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ
khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng
Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong 05 ngày
- Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách
hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi
thu phí và lệ phí.
Cách thức thực hiện
- Qua Bưu điện
- Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ

a. Đơn xin cấp phép
b. Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ
c. Bản sao có Công chứng hoặc chứng thực theo qui định của pháp luật
Quyết định thành lập đối với tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh
doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu
tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài
trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
d. Đối với các thiết bị phát sóng VTĐ thuộc mạng phải cấp giấy phép thiết
lập mạng, phải cung cấp thêm:
- Đề án thiết lập mạng thông tin vô tuyến điện, trong đó nêu rõ: cấu hình
mạng, phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng, thiét bị tần số xin sử dụng
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo qui định của Pháp luật,
Giấy phép thiết lập mạng.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ
tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và
Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính
Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính
- Giấy phép
Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số (Phụ lục trang )
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính
kèm):
Đơn, bản khai xin cấp phép sử dụng tần số VTĐ đặt trên phương tiện nghề

Yêu cầu, điều kiện thực
hiện thủ tục hành chính
(nếu có):
- Điều kiện 1. Mục đích sử dụng, đối tượng liên lạc rõ ràng phù hợp với
quy định của pháp luật;
- Điều kiện 2. Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Bưu chính,
Viễn thông quy định áp dụng (trừ trường hợp thiết bị tham gia triển lãm,
thử nghiệm kỹ thuật);
- Điều kiện 3. Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với
các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của
pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không;
- Điều kiện 4. Thiết kế hệ thống thiết bị bảo đảm sử dụng tối ưu phổ tần số
vô tuyến điện, tương thích điện từ với môi trường xung quanh.
Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính
- Pháp lệnh Bưu chính viễn thông số 43/PL-UBTVQH10 ký ngày
25/5/2002
- Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số
VTĐ Số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004
- Quyết định số22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc sửa đổi bổ sung QĐ số 22
- QĐ số 503 ngày 28/8/1997của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện
- Công văn số 214/VT-TTr ngày 5/5/2005 của Vụ Viễn thông-Bộ BCVT

linh-vnpt
06-10-2015, 10:02 AM
nghe có vẻ khá hay và hiện đại đó

mrzer0123
15-10-2015, 03:29 PM
Thông tin này chả có mấy ai quan tâm nhỉ :3

thuhieu13
16-11-2015, 03:43 PM
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
Trình tự thực hiện:
- Tổ chức và cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bàn hoặc các cơ quan phối hợp trên địa bàn do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền (Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện).
- Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bàn) thụ lý hồ sơ cấp phép:
+ Cục Tần số vô tuyến điện giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc.
+ Đối với trường hợp phải thay đổi tần số do không xử lý được nhiễu có hại, thời hạn giải quyết cấp giấy phép không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận về xử lý nhiễu có hại.
- Người sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để bổ sung hồ sơ, nộp phí theo thông báo, sau đó nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua đường bưu điện hoặc qua phương tiện điện tử.