ITU-R WP5B thực hiện thu thập thông tin từ các Quốc gia về hiện trạng và kế hoạch phát triển các Đài bờlắp đặt camera an ninh