Theo chương trình nghiên cứu, hiện nay ITU-R WP5B đang nghiên cứu sửa đổi Khuyến nghị M.493 về "Hệ thống gọi chọn số trong di động hàng hải" và Khuyến nghị M.541 về "Thủ tục khai thác thiết bị gọi...