Tôi không rõ về việc ADMIN thiết lập Forum. Nhưng khi tôi đọc bài trên Forum thấy có sự cố rất lạ. Trang hay bài nào có hình ảnh (jpg), nếu tôi không "đăng nhập" thì hình không xuất hiện, không hiển...