Ông ADMIN chắc cũng có được tờ roen một cua ngắn hạn về quản lý và quảng bá forum, nên tung chiêu để " hoàn thành kế hoạch trên giao" :p.