Ngày 30/8/2013, BR đã có thư số CACE/628 gửi các Thành viên đề nghị xem xét phê chuẩn dự thảo sửa đổi Khuyến nghị ITU-R SM.575-1 về "Bảo vệ nhiễu cho các trạm kiểm soát cố định". Thủ tục phê chuẩn được thực hiện theo Khoản 10.4 của Nghị quyết ITU-R 1 phiên bản 6 và thời hạn phản đối việc phê chuẩn của các nước là 30/10/2013 (nếu không có ý kiến coi như đồng ý phê chuẩn).

Nội dung chủ yếu của bản sửa đổi lần này là: từ sự gia tăng sử dụng máy thu kiểm soát băng rộng trong môi trường dày đặc các mạng di động tế bào (2G, 3G, 4G, ...) dẫn đến yêu cầu thay đổi phương pháp đánh giá mức cường độ trường tối đa được phép tại monitoring site để bảo vệ các trạm kiểm soát.

Chi tiết bản dự thảo sửa đổi của này xin xem tại link Skydrive của tổ WRC sau: Draft SM.575.

View more latest threads same category: